DFIs and Development Impact: an evaluation of Swedfund

Swedfund är ett statligt helägt aktiebolag med uppdrag att medverka till fattigdomsminskning genom hållbart företagande. Fokus ligger på utveckling av den privata sektorn i låg-och medelinkomstländer, särskilt länder söder om Sahara. Målet för bolagets verksamhet är detsamma som målet för Sveriges internationella bistånd: att bidra till att skapa förutsättningar för förbättrade levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Denna utvärderings övergripande frågeställning är: Har Swedfunds investeringar bidragit till fattigdomsminskning, och i så fall i vilken utsträckning samt på vilket sätt?

Rapporten har författats av Stephen Spratt, Peter O´Flynn och Justin Flynn på Institute of Development Studies (IDS).