Är det svenska biståndet hållbart?

När de hållbara utvecklingsmålen som antogs i september 2015 nu ska realiseras kommer biståndet sannolikt att spela en viktig roll. Samtidigt tycks frågan om biståndsinsatsernas egen hållbarhet över tid ha varit en återkommande fråga i utvärderingar och analyser. Detta inte minst utifrån ett hållbarhetsbegrepp som betonar vad som blir kvar av biståndsinsatser och dessas resultat efter att givarna dragits sig ur? Denna studie syntetiserar slutsatser om svenska biståndsinsatsers långsiktiga hållbarhet utifrån nyligen genomförda utvärderingar.

Författare: EBA-kansliet

Projektledare: Markus Burman

Förväntad publicering: Fjärde kvartalet 2017