Aid volatility due to exchange rate fluctuations

Frågan om biståndets volatilitet och de negativa effekter detta medför har diskuterats sedan länge, vilket resulterat i internationella åtaganden om ökad förutsägbarhet i biståndet, bland annat inskrivet i mål 1a i SDG, baserat på skrivningarna i den så kallade Addis Abeba-agendan. Fluktuationer i valutakurser påverkar den aggregerade volatiliteten, men det är oklart hur stor betydelse valutasvängningar har i relation till andra faktorer.

Studien avser att öka förståelsen för effekter av valutainducerad biståndsvolatilitet. Frågor som belyses är: Hur påverkar valutasvängningar förutsägbarheten och värdet av det svenska biståndet? Hur stor andel av biståndets volymsvängningar beror på valutafluktuationer? Hur hanteras valutarisken av enskilda implementerande organisationer? Hur kan en förbättrad valutariskhantering minska biståndets volatilitet? Hur hanterar andra givarländer valutarisk? Skiljer sig Sverige från övriga givare? Vilka lärdomar kan dras från andra områden eller andra givare?

Författare: Númi Östlund

Referensgruppsordförande: Arne Bigsten

Projektledare: Richard Sannerholm

Förväntad publicering: Fjärde kvartalet 2017